Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij onze kleine lettertjes!

Naomi Swirl Transparant

Ons doel is om leren en lesgeven zo toegankelijk, makkelijk én leuk mogelijk te maken, voor iedereen. Daarom bieden wij ons platform CourseSpots.nl aan, waarmee we bezoekers en leraren zo goed mogelijk willen ondersteunen in het vinden en geven van een cursus, les of workshop.

Om te zorgen dat alles hiervoor goed geregeld is, werken we met onderstaande Gebruikersvoorwaarden, de huisregels. Deze huisregels van CourseSpots zijn bedoeld om duidelijkheid te geven over wat wij doen en wat je van ons mag verwachten. Ook helpen deze regels om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen. 

 

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website of app van CourseSpots bezoekt en gebruikt via desktop, tablet of mobiele apparaten. In het contact tussen Aanbieders van lessen en cursussen enerzijds, en Cursisten en leerlingen, bezoekers en Gebruikers van het platform anderzijds, gelden deze Gebruikersvoorwaarden – en de hierin genoemde overige voorwaarden – als enige. Dat betekent dat een Aanbieder of Cursist zich niet kan beroepen op andere voorwaarden, omdat deze andere voorwaarden door CourseSpots uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 

1. Algemene bepalingen

1.1. CourseSpots.nl is een platform van CourseSpots BV, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82623686.

1.2. Mocht je na het lezen, of tijdens het gebruik van onze diensten vragen hebben gekregen, kan je deze per e-mail aan ons stellen. CourseSpots is bereikbaar via [email protected].

1.3. Omdat wij onze gebruikers graag gelijk behandelen, hanteren we voor alle Gebruikers dezelfde voorwaarden. Deze Gebruikersvoorwaarden omvatten daarom de gehele Overeenkomst tussen CourseSpots BV en jou als Gebruiker betreffende het gebruik van CourseSpots. Deze voorwaarden treden in de plaats van alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, die eventueel met individuele Gebruikers eerder zijn gemaakt.

1.4. Onder de Gebruikers zijn ook vele zakelijke gebruikers te vinden. Als dat voor jou geldt en jij CourseSpots gebruikt namens een onderneming of werkgever, garandeer je bevoegd te zijn om deze Overeenkomst namens de betreffende onderneming of werkgever aan te gaan.

1.5. De toepasselijke Nederlandse wetgeving geeft consumenten, zoals een Gebruiker, veel rechten bij het sluiten van overeenkomsten op afstand, zoals bijvoorbeeld een ontbindingstermijn. Bij de levering van digitale inhoud, zoals de content op het CourseSpots platform, zou dat kunnen betekenen dat Gebruiker eerst gebruik maakt van onze diensten, en daarna toch de ontbinding van de Overeenkomst kan inroepen, bijvoorbeeld diensten waarvoor betaling vereist is. Gebruiker heeft zich bij het aangaan van deze Overeenkomst uitdrukkelijk akkoord verklaard met het beginnen van de dienstverlening door CourseSpots BV tijdens de wettelijke ontbindingstermijn en heeft uitdrukkelijk afstand gedaan van zijn recht om de Overeenkomst te ontbinden, een en ander in de zin van art. 6:230p onder d BW.

1.6. Helaas kunnen wij niet in de toekomst kijken. Er kunnen daarom omstandigheden ontstaan waardoor wij moeten besluiten dat er aanpassingen in deze voorwaarden nodig zijn. CourseSpots B.V. is daarom gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van toepassing zijn nadat deze op de website van CourseSpots zijn gepubliceerd en de Gebruiker schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht van deze wijziging.

 

2. Definities

CourseSpots | CourseSpots BV | CourseSpots.nl

CourseSpots.nl is een platform dat het mogelijk maakt om cursussen te zoeken en te boeken of aan te bieden en te geven. CourseSpots.nl is een platform van CourseSpots BV. In deze Gebruikersvoorwaarden worden de begrippen ‘CourseSpots.nl’, ‘CourseSpots BV’ en ‘CourseSpots’ afwisselend gebruikt maar hebben alle betrekking op de activiteiten van CourseSpots BV.

Overeenkomst

Door het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden wordt een Overeenkomst aangegaan tussen jou als Gebruiker en CourseSpots BV. Als onderdeel van deze Gebruikersvoorwaarden hanteren wij ook een Privacy – en Cookieverklaring, een Serviceovereenkomst, en Boekingsvoorwaarden.

Gebruiker

CourseSpots kent verschillende Gebruikers, te weten Aanbieders, Boekers en Cursisten. Om gebruik te kunnen maken van de verschillende tools van het platform is een account nodig. Je kunt een account aanmaken als privépersoon, of uit naam van een bedrijf. Elke ‘Gebruiker’ kan één account registreren op CourseSpots.nl. Het account is persoonsgebonden je kunt het niet overdragen aan iemand anders.

Aanbieder

Een Gebruiker die op CourseSpots.nl een cursus of les aanbiedt is een ‘Aanbieder’. De relatie van CourseSpots met een aanbieder is die van een onafhankelijke contractant en niet die van een dienstverband of soortgelijke relatie. CourseSpots heeft geen arbeidsrechtelijke relatie met aanbieders, en houdt voor hen zodoende geen vergoeding in voor betaling van loonheffingen of sociale zekerheidspremies. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor alle belastingaangiften en -betalingen die moeten worden ingediend dan wel moeten worden betaald, voortvloeiend uit de inkomsten door het leveren van diensten aan Cursisten. Aanbieders dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

Boeker

Een Gebruiker die via CourseSpots een cursus of les boekt is een ‘Boeker’. De Boeker moet minimaal 18 jaar oud zijn. Een ‘Boeker’ maakt gebruik van het platform om de cursus te boeken bij de Aanbieder en wordt klant van de Aanbieder op het moment dat er geboekt is. De ‘Boeker’ kan een cursus of les boeken voor zichzelf of voor anderen. De Boeker gaat een betalingsverplichting aan bij het boeken van een cursus.

CourseSpots Platform

De website, app en technische omgeving waarop Aanbieders hun cursussen of lessen kunnen aanbieden, profielen kunnen aanmaken en waarop Gebruikers lessen kunnen boeken.

Cursist

De ‘Cursist’ is de daadwerkelijke deelnemer aan een cursus of les. De Cursist kan minderjarig zijn, maar dient voor het gebruik van de diensten van CourseSpots toestemming te hebben verkregen van diens wettelijke vertegenwoordiger / ouder / voogd.

Cursus

Aanbieders kunnen cursussen, groepslessen, privélessen, workshops, bijles of coachingsessies aanbieden. Voor al deze verschillende soorten lessen gebruiken wij het overkoepelende begrip ‘cursus’. De cursusvormen op het CourseSpots-platform zijn:

Cursus of workshop

Cursus: deze heeft een vaste groep cursisten, een vaste begin- en einddatum en meestal een vast curriculum. Deelname aan een cursus wordt individueel geboekt.

Workshop: een workshop is doorgaans eenmalig, met een vaste startdatum. Deelname aan een workshop wordt individueel geboekt.

Groepslessen en coaching groepssessies

Groepsles / groepssessie: deze vinden plaats op een vast tijdstip van de week, waarbij op basis van beschikbare plekken kan worden ingetekend.

Privé-les, bijles, coaching

Privé-les: een privé-les wordt doorgaans 1-op-1 gegeven, maar kan ook gegeven worden aan cursisten die als één groep boeken.

Bijles: een bijles is een privé-les, gericht op school of studie. Een bijles wordt individueel geboekt.

Personal Coaching: een coachingsessie wordt 1-op-1 gegeven. Een coachingsessie is gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Strippenkaart

Om groepslessen, groepssessies, privé-les, bijles of coaching te kunnen boeken is een ‘strippenkaart’ nodig. Met de aanschaf van een strippenkaart koop je als Boeker een ‘tegoed’ van één of meer lessen. Een strippenkaart is een jaar geldig vanaf de datum van aankoop bij de betreffende Aanbieder tenzij anders vermeld.

Diensten

De ‘diensten’ die CourseSpots aanbiedt betreffen onder meer: het contact faciliteren tussen cursisten en aanbieders, het kunnen boeken en betalen van cursussen, en het ondersteunen van de lessen via de dashboards voor Cursisten en Aanbieders. Het doel hierbij is het overbrengen van vaardigheden en kennis, of een ander iets te leren in de vorm van bijvoorbeeld een privéles, groepsles, workshop, cursus, bijles of coachingsessie. Deze cursussen en lessen worden ‘live’ aangeboden op een leslocatie, bij de leraar of cursist thuis, of in sommige gevallen online.

 

3. Boekingen, prijzen en betalingen

3.1. Op alle boekingen die via CourseSpots worden verricht zijn de Boekingvoorwaarden uitdrukkelijk van toepassing.

3.2. CourseSpots biedt de mogelijkheid om binnen het platform aankopen zoals boekingen van cursussen te doen. De werking van dit systeem is afhankelijk van betalingssystemen en gegevens van Derden, waaronder app-stores, koppelingen en banken. CourseSpots is pas gehouden de aankopen, zoals boekingen, te effectueren wanneer haar betaalsysteem de betaling heeft bevestigd.

3.3. Als de Gebruiker via CourseSpots een boeking voor een Cursus doet, helpt CourseSpots – als handelsagent / tussenpersoon van de Aanbieder – bij het boeken van de Cursus. De uiteindelijke overeenkomst die uit de boeking voortvloeit, bijvoorbeeld voor de afname van een Cursus, komt tussen Boeker en de betreffende Aanbieder tot stand. Hier is CourseSpots BV verder geen partij in.

3.4. De Aanbieders doen hun best om de beschikbaarheid van Cursussen zo goed mogelijk aan te geven. Het kan natuurlijk voorkomen dat een door de Gebruiker geboekte Cursus toch niet beschikbaar blijkt. Aan boekingen voor specifieke Cursussen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

3.5. Alle betalingen worden aan en via CourseSpots verricht. CourseSpots draagt er als tussenpersoon voor zorg dat de betalingen aan de Aanbieder – overeenkomstig de met die Aanbieder gesloten Serviceovereenkomst – worden verricht. Een op Gebruiker of Boeker rustende betalingsverplichting geldt niet als voldaan, indien Gebruiker of Boeker rechtstreeks aan de Aanbieder betaalt.

3.6. Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij bij de Cursus uitdrukkelijk anders door de Aanbieder is aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cursussen die vrijgesteld zijn van BTW.

3.7. CourseSpots heeft het recht zijn diensten en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Gebruiker om aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

4. Gebruiksrecht

4.1. Om CourseSpots te kunnen gebruiken hebben Gebruikers een gebruikersrecht nodig. CourseSpots verleent Gebruiker daarom hierbij het niet-exclusieve en herroepbare recht tot het gebruik van CourseSpots, onder de voorwaarden dat de Gebruiker zich aan alle toepasselijke voorwaarden houdt.

4.2. De CourseSpots diensten, waaronder maar niet beperkt tot de Website en de App worden As Is (in de staat waarop de app zich op het moment van de installatie bevindt) en zonder verdere garantie ter beschikking gesteld.

4.3. CourseSpots kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar zij invloed op kan uitoefenen. Technische zaken zoals apparaten of overige software die nodig zijn om CourseSpots te kunnen gebruiken, moeten Gebruikers zelfstandig verzorgen. CourseSpots is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de apparatuur of overige benodigdheden van Gebruiker, zoals een gedegen internetverbinding of mobiel apparaat.

4.4. Het gebruiksrecht is beperkt tot de objectcode. Rechten op de sourcecodes worden niet verstrekt.

4.5. Reverse engineering of compilatie van de CourseSpots-diensten is verboden, tenzij dit expliciet op grond van dwingend recht is toegelaten.

4.6. Het is verboden de CourseSpots dienstverlening dan wel de inhoud van het platform op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van CourseSpots te hebben ontvangen.

4.7. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.

4.8. CourseSpots B.V. heeft het recht eenzijdig te bepalen dat het gebruiksrecht pas ingaat nadat betaling door Gebruiker heeft plaatsgevonden en aan de overige op Gebruiker rustende verplichtingen is voldaan.

4.9. CourseSpots draagt zorg voor de ter beschikking stelling van haar platform. Daarbij is CourseSpots afhankelijk van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld internetproviders en hosting maatschappijen. CourseSpots zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door CourseSpots, streven naar een redelijk beschikbaarheidspercentage, zodat Gebruikers zo veel mogelijk gebruik van de diensten kunnen maken.

4.10. Het beschikbaarheidspercentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor onderhoud is hierin niet begrepen.

 

5. Gebruik van identificatiegegevens

5.1. Om volledig gebruik te kunnen maken van CourseSpots, zal de Gebruiker zich moeten registreren. Dit is nodig bijvoorbeeld noodzakelijk om boekingen te kunnen doen en voorkomt dat Gebruiker bij ieder gebruik al zijn gegevens opnieuw moet invullen. De gegevens waarmee Gebruiker zich registreert, worden Identificatiegegevens genoemd.

5.2. CourseSpots B.V. zal Gebruiker bij de registratie de mogelijkheid bieden om Identificatiegegevens aan te maken, zoals inlog- en accountgegevens , waarmee Gebruiker de toegang tot krijgt tot het CourseSpots platform. Gebruiker zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Gebruiker zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik CourseSpots B.V. hiervan per e mail in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld voorkomen dat onbevoegd gebruik wordt gemaakt van de Identificatiegegevens van Gebruiker, nadat bijvoorbeeld een mobiele telefoon is gestolen.

5.3. Omdat CourseSpots B.V. niet kan zien wie precies de boeking doet, maar alleen welke Identificatiegegevens daarvoor worden gebruikt, draagt Gebruiker alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Gebruiker of diens account of profiel. In geen geval is CourseSpots B.V. aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

5.4. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van een Gebruiker, kan CourseSpots B.V. aan betreffende Gebruiker aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden. Zo kan worden voorkomen dat het probleem groter wordt. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Gebruiker geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4, is Gebruiker direct in verzuim.

 

6. Dataverkeer

6.1. CourseSpots heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Gebruiker. CourseSpots treedt slechts op als een doorgeefluik en is afhankelijk van de beschikbaarheidsinformatie en input van derden, waaronder de Aanbieders. Omdat CourseSpots geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer heeft, kan CourseSpots geen garanties ten aanzien van de inhoud van data geven, onder andere voor wat betreft de betrouwbaarheid en volledigheid ervan. Omdat het inhoud betreft die door derden wordt toegevoegd, is CourseSpots hiervoor ook niet verantwoordelijk.

6.2. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van CourseSpots en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden CourseSpots en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich i) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van CourseSpots en/of derden; ii) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

6.3. Het is verboden om CourseSpots en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

6.4. CourseSpots heeft het recht om het gebruik van CourseSpots en/of de overige aangeboden faciliteiten voor een of meerdere Gebruikers buiten gebruik te stellen, informatie te verwijderen en/of haar verplichtingen op te schorten als: a) CourseSpots daartoe genoodzaakt is volgens de wet, rechtelijke uitspraak of naar eigen oordeel van CourseSpots; b) een derde CourseSpots erop wijst of het vermoeden bestaat dat er via CourseSpots inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde; c) In strijd wordt gehandeld met deze Gebruikersvoorwaarden; d) de uit deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen.

6.5. CourseSpots B.V. en/of derden partijen zullen nooit aansprakelijk zijn voor door Gebruiker en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 6.4 door en/of ten behoeve van CourseSpots genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende door en/of ten behoeve van CourseSpots genomen maatregelen onverkort van toepassing.

6.6. Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Gebruiker dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van CourseSpots, heeft CourseSpots B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CourseSpots B.V. tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

6.7. Gebruiker vrijwaart en houdt CourseSpots schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Gebruiker.

6.8. CourseSpots is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van CourseSpots te analyseren.

6.9. Alle kosten verbonden aan het overzetten of migreren van procesdata en/of overige data op verzoek van Gebruiker van CourseSpots naar een eventuele andere applicatie zijn volledig voor rekening van Gebruiker.

6.10. Geen enkele communicatie tussen Aanbieder en Gebruiker, op het platform en in de lessen, mag enigszins discriminerend, aanvallend, misleidend of op een andere manier schadend kunnen zijn. Stuur een mail naar [email protected] wanneer jij dit wel zo ervaart. Als er sprake is van een schadelijke situatie kan CourseSpots besluiten iemand de toegang tot het platform te ontzeggen.

6.11. Cursisten kunnen reviews achterlaten na het volgen van een cursus. Reviews die enigszins discriminerend, aanvallend, onredelijk, misleidend of op een andere manier schadend of onmiskenbaar onrechtmatig kunnen zijn, kunnen worden verwijderd.

 

7. Persoonsgegevens

7.1. CourseSpots handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CourseSpots verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn Privacy- en Cookieverklaring.

7.2. Gebruiker garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Gebruiker worden ingevoerd in het CourseSpots platform.

7.3. Gebruiker vrijwaart CourseSpots van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

 

8. Persoonlijk profiel / Account

8.1. Voor het aanmaken van een profiel of aanbieden van een cursus en het kunnen boeken van cursussen is het noodzakelijk om te registreren. Omdat wij de boekingen graag zo goed mogelijk aan Aanbieders willen doorgeven, zijn Gebruikers verplicht naam en contactgegevens te verstrekken: Indien een Gebruiker bij de registratie de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, mag de registratie alleen plaatsvinden als een ouder of voogd daar toestemming voor heeft gegeven.

8.2. Gebruikers van CourseSpots hebben de mogelijkheid foto’s aan het eigen profiel (en specifiek voor Aanbieders ook aan het cursusaanbod) toe te voegen. Gebruiker garandeert de auteursrechten van deze foto’s te bezitten, dan wel door middel van een gebruikslicentie bevoegd te zijn deze te uploaden en te gebruiken. Gebruiker vrijwaart CourseSpots voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geplaatste foto’s.

 

9. Onderhoud en Support

9.1. CourseSpots staat er niet voor in dat CourseSpots zal functioneren zonder onderbrekingen of fouten dan wel geschikt zal zijn voor elk door Gebruiker voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Gebruiker gewenste resultaat.

9.2. CourseSpots zal zich er voor inspannen gebreken in CourseSpots binnen redelijke termijn te herstellen. CourseSpots kan het herstel van de fouten en/of storingen uitstellen totdat een nieuwe versie van het platform in gebruik wordt genomen.

 

10. Gebruik van producten en diensten van derden

10.1. CourseSpots is gerechtigd producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot bijvoorbeeld hostingpartijen en betaalaanbieders, te verstrekken dan wel te betrekken bij het aanbieden van CourseSpots.

10.2. Indien CourseSpots Derden Producten levert, zijn naast de Algemene Voorwaarden CourseSpots B.V. tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op het de dienstverlening van CourseSpots.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. De totale aansprakelijkheid van CourseSpots zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt en dan tot maximaal het bedrag van de door de Gebruiker aan CourseSpots betaalde prijs van een cursus met een maximum van € 1.000,- (duizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.2. Aansprakelijkheid van CourseSpots voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Gebruiker, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Gebruiker, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.3. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van CourseSpots wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

11.4. De aansprakelijkheid van CourseSpots ontstaat slechts indien Gebruiker CourseSpots, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en CourseSpots ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CourseSpots in staat is adequaat te reageren.

 

12. Overdracht

12.1. Gebruiker geeft CourseSpots bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker daarvoor nodig te hebben, de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: i) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; ii) een derde partij in het geval van fusie of overname van CourseSpots BV. Indien dit geschiedt, zal CourseSpots Gebruiker daarover informeren.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan Gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, (digitale) inhoud of andere inhoud van CourseSpots, berusten uitsluitend bij CourseSpots, Aanbieders of haar toeleveranciers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

13.2. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, of aangeboden inhoud te verwijderen en/of te wijzigen.

 

14. Duur

14.1. Het gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd.

14.2. Indien Gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst, heeft CourseSpots te allen tijde het recht het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

15. Beëindiging dienstverlening

15.1. CourseSpots behoudt zich het recht voor het CourseSpots platform of de dienstverlening daaromtrent geheel of ten dele stop te zetten of te wijzigen. Gebruikers kunnen aan de beschikbaarheid van de functionaliteiten die CourseSpots biedt bij het aangaan van deze Gebruiksersovereenkomst, tijdens het gebruik van CourseSpots, dan wel functionaliteiten die tijdens de loop van de Gebruikersovereenkomst aan CourseSpots worden toegevoegd, geen rechten ontlenen.

15.2. CourseSpots behoudt zich het recht voor om een Gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot de CourseSpots te ontzeggen, dan wel (onderdelen van) CourseSpots waaronder de ingevoerde gegevens, (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken of stop te zetten.

 

16. Nietigheid

16.1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst of nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

 

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1. Op alle door en middels CourseSpots met Gebruiker en tussen Gebruiker en Aanbieders gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

17.2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag.

17.3. Wij zullen deze Gebruikersvoorwaarden af en toe aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of nieuwe functionaliteiten of diensten toevoegen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met  op.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd op en geldig vanaf 31 december 2021.

 

CourseSpots BV

Stationsplein 45, A4.004

3013 AK Rotterdam