Serviceovereenkomst

Swirl Foto  15  Transparant

Onze service is enorm belangrijk voor ons. We zijn hier tenslotte om leren en lesgeven zo toegankelijk, makkelijk en leuk mogelijk te maken, voor iedereen, dus ook voor jou.

We vertellen je hier dan ook graag meer over in onze Serviceovereenkomst en hopen dat je veel plezier beleeft aan het delen van jouw talent en vaardigheden door les te geven via CourseSpots!

 

 1. Algemene bepalingen

 • Deze Serviceovereenkomst is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen CourseSpots B.V. en Aanbieder.
 • Deze Serviceovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Gebruikersvoorwaarden van CourseSpots. De daarin opgenomen verplichtingen, bepalingen en definities zijn alle van toepassing op deze Serviceovereenkomst, jouw activiteiten als Aanbieder en de rechtsverhouding tussen Aanbieder en CourseSpots.
 • CourseSpots BV kan de Serviceovereenkomst van CourseSpots BV wijzigen. De gewijzigde Serviceovereenkomst van CourseSpots BV zullen van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
 • Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Serviceovereenkomst van CourseSpots BV en/of de tussen CourseSpots BV en Aanbieder gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door CourseSpots BV zijn vastgelegd.
 • Indien met de handelsnaam die Aanbieder hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met CourseSpots BV gesloten Serviceovereenkomst.
 • De aanduidingen boven de artikelen van deze Overeenkomst hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

 

 2. Bemiddeling / vertegenwoordiging

 • CourseSpots zal middels het aan Aanbieder beschikbaar stellen van het CourseSpots platform optreden als de niet-exclusieve directe vertegenwoordiger van Aanbieder voor het aanbieden van Cursussen en de verkoop van producten en diensten aan Gebruikers en/of Boekers via CourseSpots. Deze vertegenwoordiging wordt door CourseSpots aanvaard overeenkomstig de voorwaarden genoemd in deze Serviceovereenkomst.
 • Deze Serviceovereenkomst is van toepassing op alle door Aanbieder in CourseSpots ingevoerde Cursussen en producten.
 • Het doel van CourseSpots is het als onafhankelijk handelsagent/tussenpersoon realiseren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder en een Boeker. Uit de overeenkomst tussen Aanbieder en de Boeker zullen geen verplichtingen voor CourseSpots voortvloeien, aangezien CourseSpots daarbij geen (contracts)partij is. CourseSpots is niet gerechtigd tot het zelfstandig sluiten van de overeenkomst tussen Aanbieder en de Boeker. Door het boeken van een door Aanbieder geplaatst aanbod op het CourseSpots platform, komt de overeenkomst direct tot stand, nadat de verschuldigde betaling door Boeker aan CourseSpots is verricht.
 • CourseSpots zal in al zijn handelingen tegenover Gebruikers steeds duidelijk maken dat hij als onafhankelijk handelsagent/tussenpersoon handelt.
 • De activiteiten van CourseSpots bestaan uit het ter beschikking stellen van het CourseSpots platform, waarop Aanbieders cursussen of lessen kunnen aanbieden, en het verrichten van de Diensten en zullen gericht zijn op de totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder en Klanten onder de voorwaarden genoemd in de actuele Gebruikersvoorwaarden van CourseSpots, die tevens volledig op deze Serviceovereenkomst van toepassing zijn.
 • Aanbieder is gerechtigd zelf direct en/of indirect (middels een derde partij) Cursisten te werven zonder tussenkomst van CourseSpots en overeenkomsten met deze partijen af te sluiten. Aanbieder verplicht zich te allen tijde in die overeenkomsten dezelfde (verkoop)prijzen te hanteren, die zij ook op het CourseSpots Platform hanteert.

 

 3. Profiel aanmaken

 • Wanneer je als Aanbieder (leraar, docent, coach, trainer, opleider en meer) een profiel aanmaakt kun je jouw cursussen en/of lessen gratis op de website van CourseSpots aanbieden. Bij het aanmaken van een profiel als aanbieder op CourseSpots komt een overeenkomst tot dienstverlening tot stand, zodra CourseSpots het profiel van de aanbieder heeft geverifieerd.
 • CourseSpots heeft te allen tijde het recht om registraties van (potentiële) aanbieders gemotiveerd te weigeren, dan wel de status als Aanbieder in te trekken.
 • De dienst die CourseSpots levert aan de Aanbieder bestaat naast een online profiel op de website uit het toevoegen en aanbieden van lessen of cursussen op het platform, het opgeven van beschikbaarheid, de mogelijkheid om geboekt te worden door Boekers, het innen van betalingen, het ontvangen van reviews en het bijhouden en aanpassen van de lesplanning.
 • Als Aanbieder ben je zelf verantwoordelijk voor het publiceren van een persoonlijk lerarenprofiel. Dit profiel bestaat uit foto’s en informatie over jouzelf en over de cursus, les of workshop die je gaat geven. Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld volledige naam, adres, telefoonnummer of verwijzing naar een andere site, al dan niet met betreffend aanbod, in de omschrijving van profiel of cursus te publiceren.
 • Wanneer je een profiel publiceert verklaar je dat alle content, zowel tekst als foto’s, rechtenvrij of met een deugdelijk gebruiksrecht wordt gepubliceerd. Als dit niet het geval is ben je zelf verplicht zorg te dragen voor afhandeling van een eventuele claim door rechthebbenden van de betreffende content.
 • CourseSpots is te allen tijde gerechtigd teksten op het openbare profiel van de aanbieder aan te passen of te verwijderen wanneer deze op enige manier kwetsend, onjuist van aard, dan wel op andere wijze onrechtmatig jegens derden (kunnen) zijn.
 • Het is CourseSpots toegestaan om op de website zelf zonder toestemming de door jou als aanbieder ter beschikking gestelde informatie zoals profieltekst, cursusinformatie, foto’s en video’s te gebruiken als promotie voor jou als aanbieder. Na jouw toestemming kan Coursespots ook in diverse andere media de bovengenoemde content gebruiken.
 • Afhankelijk van de vorm waarin je lesgeeft (bijvoorbeeld bijles of privé workshops) ben je zelf verantwoordelijk om de juiste beschikbaarheid aan te geven in de boekingsagenda.
 • Als aanbieder ben je zelf verantwoordelijk om tijdig te reageren op vragen en opmerkingen van cursisten via de berichtenservice of andere vormen van direct onderling contact.

 

4. Aanbieden van cursussen of lessen en betaling van lesgelden

 • Op jouw lerarenprofiel kun je verschillende cursussen, lessen en / of workshops aanbieden. Als de volledige beschrijving en benodigde informatie compleet is ingevuld, wordt deze content gepubliceerd en kunnen cursisten jouw cursus of les boeken.
 • Je bepaalt zelf de prijs van de door jou aangeboden cursus. Kosten voor eventueel lesmateriaal zijn hier standaard bij inbegrepen, tenzij in de omschrijving uitdrukkelijk vermeld wordt dat lesmateriaal niet is inbegrepen.
 • Als aanbieder ben je zelf verantwoordelijk voor het opgeven en betalen van omzet- en inkomstenbelasting, voor zover dit van toepassing is.
 • Binnen vijf werkdagen na de eerste les of sessie van een boeking wordt het gedeelte van het boekingsbedrag dat aan jou toekomt uitbetaald op het door jou aangegeven rekeningnummer.
 • CourseSpots is niet verantwoordelijk voor het controleren of het opgegeven rekeningnummer ook daadwerkelijk aan jou toebehoort. CourseSpots zal streven naar optimale service maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaling gedaan op een verkeerd opgegeven rekeningnummer.
 • Als een cursist annuleert volgens de in de Boekingsvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zal het aan de aanbieder toekomende deel van het boekingsbedrag binnen tien werkdagen worden uitbetaald na annulering door de cursist.

 

5. Service fee

 • Over alle Boekingen die door Boekers bij Aanbieder via CourseSpots worden verricht, is Aanbieder aan CourseSpots B.V. commissie (service fee) verschuldigd.
 • Wanneer een cursus, les of workshop geboekt wordt, zal een service fee van het volledige aankoopbedrag van de cursus door CourseSpots worden ingehouden. Op het moment dat je de prijs van de les instelt is direct zichtbaar welk bedrag er wordt ingehouden en hoeveel je van het gehele aankoopbedrag overhoudt.
 • De service fee bedraagt standaard 15%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • CourseSpots kan zonder overleg de hoogte van de service fee aanpassen. Dit zal altijd van tevoren worden aangekondigd en zal altijd alleen betrekking hebben op cursussen of lessen die na de aanpassing worden geboekt.

 

6. Lesmateriaal

 • In de lesprijs zijn kosten voor eventueel lesmateriaal standaard inbegrepen, tenzij jij dat anders vermeldt in de algemene omschrijving van de betreffende les of cursus.

 

7. Annuleringen door de cursist

 • Een cursist kan een geboekte les of cursus annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden van CourseSpots, zoals beschreven in de Boekingsvoorwaarden.
 • Indien er wordt geannuleerd, ontvangt de Aanbieder het gedeelte van het boekingsbedrag dat de cursist op basis van de annuleringsvoorwaarden niet kan terugvorderen minus de service fee voor CourseSpots.

 

8. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden voor de aanbieder

 • Per soort aanbod hanteren wij verschillende annuleringsvoorwaarden, wijzigings- en restitutievoorwaarden die opgesplitst zijn in verschillende varianten. Per variant is aangegeven welk type aanbod met bijbehorende kenmerken van toepassing is.

 

 Cursus of workshop

 • Annuleren van de cursus of workshop door de aanbieder is tot 15 dagen voor aanvang van de eerste les of sessie mogelijk zonder bijkomende kosten. In dit geval is een boeker voor deze cursus of workshop geen geld verschuldigd aan de aanbieder.
 • Annuleren van de cursus binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste les of sessie is niet mogelijk tenzij er sprake is van overmacht.
 • Indien de aanbieder wel binnen 14 dagen annuleert, dient de aanbieder annuleringskosten te betalen aan CourseSpots ter grootte van 20% van het totale geboekte bedrag aan boekingen voor de betreffende cursus of workshop.
 • Een uitzondering op bovenstaand punt is indien uiterlijk 7 dagen voor de start van de cursus de minimale groepsgrootte zoals in de cursusomschrijving genoemd niet is gehaald. In dat geval kan de aanbieder kiezen de cursus op een latere datum aan te bieden. De voor deze cursus gemaakte boekingen blijven dan na instemming van de boeker(s) geldig voor hetzelfde tarief, anders heeft de cursist recht op retour van het gehele boekingsbedrag.
 • Indien een cursus of workshop tijdens de looptijd (dus zonder dat alle lessen of sessies zijn afgerond) door de aanbieder wordt gestaakt, zonder vervangende lessen of sessies aan te bieden dan wel een gelijkwaardige vervanger in te zetten, en zonder voorafgaand overeenstemming bereikt te hebben met CourseSpots over een regeling voor de betrokken cursisten, zal de aanbieder verplicht zijn het eventueel ontvangen lesgeld voor betreffende cursus of workshop aan CourseSpots terug te betalen, vermeerderd met 20% annuleringskosten van het totale geboekte bedrag aan boekingen voor betreffende cursus of workshop.
 • Indien door overmacht of ziekte lessen of sessies moeten worden verzet, zullen de gemiste lessen of sessies indien mogelijk ingehaald worden binnen de periode van de geplande cursusduur, dan wel anderszins in overleg en na goedkeuring van de boeker(s).

 

Groepslessen of groepssessies

 • Indien de minimale groepsgrootte zoals in de cursusomschrijving genoemd niet is gehaald, kan een les of sessie worden geannuleerd. In dat geval zal de aanbieder de les of sessie op een latere datum aanbieden. De voor deze cursus gemaakte boekingen blijven geldig voor hetzelfde tarief.
 • Indien door overmacht of ziekte lessen of sessies moeten worden verzet, zullen de gemiste lessen of sessies ingepland worden binnen de periode van de geplande cursusduur, dan wel anderszins in overleg en na goedkeuring van de boeker(s).
 • Annuleren gedurende de looptijd van een geplande serie groepslessen of groepssessies is niet mogelijk, tenzij de aanbieder door overmacht niet in staat is om de les of sessie te geven.
 • Indien de aanbieder wel een geplande serie groepslessen of groepssessies annuleert, dient de aanbieder annuleringskosten te betalen aan CourseSpots ter grootte van 20% van het totale geboekte bedrag aan resterende boekingen voor betreffende serie groepslessen of groepssessies.
 • De aanbieder heeft in het geval van overmacht, ziekte of andere ontstentenis het recht voor een of meerdere lessen of sessies een gelijkwaardige vervanger te vinden die de groepsles of groepssessie op de geplande data overneemt. Indien er voor deze gevallen geen vervanger gevonden wordt en de lessen of sessies niet op een andere manier worden ingehaald, heeft de boeker recht op restitutie van het resterende boekingsbedrag. Daarnaast heeft CourseSpots het recht om de van toepassing zijnde service fee in zijn geheel te verhalen bij de aanbieder.

 

Bijles, privéles, coaching

 • Indien door overmacht of ziekte lessen of sessies moeten worden verzet zullen de gemiste lessen of sessies opnieuw ingepland worden in overleg met en na goedkeuring van de boeker(s).
 • Annuleren gedurende de looptijd van een geplande serie bijlessen, lessen of sessies is niet mogelijk, tenzij de aanbieder door overmacht niet in staat is om de les of sessie te geven.
 • Indien de aanbieder wel een geboekte serie lessen of sessies annuleert, dient de aanbieder annuleringskosten te betalen aan CourseSpots ter grootte van 20% van het totale geboekte bedrag aan resterende boekingen voor betreffende serie lessen of sessies.
 • De aanbieder heeft in het geval van overmacht, ziekte of andere ontstentenis het recht voor een of meerdere lessen of sessies een gelijkwaardige vervanger te vinden die de les of sessie op de geplande data overneemt. Indien er voor deze gevallen geen vervanger gevonden wordt en de lessen of sessies niet op een andere manier worden ingehaald, heeft de boeker recht op restitutie van het resterende boekingsbedrag. Daarnaast heeft CourseSpots het recht om de van toepassing zijnde service fee in zijn geheel te verhalen bij de aanbieder.

 

9. Reviews

 • Een Boeker heeft de mogelijkheid om naar aanleiding van een gevolgde Cursus een review te plaatsen over Aanbieder. De inhoud van een review wordt volledig bepaald door de Boeker. CourseSpots heeft geen invloed op een review en is daarvoor derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
 • CourseSpots is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen, maar is daartoe niet verplicht, tenzij een in kracht van gewijsde gegaand gerechtelijk vonnis anders bepaalt.

 

10. Persoonsgegevens

 • CourseSpots handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CourseSpots verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy- en Cookieverklaring.
 • Aanbieder garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Aanbieder worden ingevoerd in de in het kader van de CourseSpots aan Aanbieder ter beschikking gestelde CourseSpots platform.
 • Aanbieder vrijwaart CourseSpots van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

 

11. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Aanbieder erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten van CourseSpots voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan CourseSpots BV zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
 • Het is Aanbieder niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit CourseSpots of enige inhoud van het CourseSpots platform te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
 • Aanbieder garandeert dat zij alle benodigde rechten, waaronder het auteursrecht, bezit van alle digitale inhoud die zij toevoegt aan het Platform, tenzij zij aannemelijk maakt dat de toegevoegde inhoud ofwel rechtenvrij is ofwel conform is aan een deugdelijke gebruikslicentie, zodat Aanbieder aan alle verplichtingen genoemd in deze Serviceovereenkomst kan voldoen.
 • Aanbieder verleent hierbij voor de duur van deze Overeenkomst aan CourseSpots het niet-intrekbare en overdraagbare recht tot het openbaar maken en verveelvoudigen van alle inhoud die Aanbieder toevoegt aan het CourseSpots platform, zowel voor eigen gebruik als voor commerciële exploitatie.
 • Aanbieder vrijwaart CourseSpots en houdt CourseSpots schadeloos van alle claims, aanspraken en/of vorderingen van derden, gebaseerd op de stelling dat het (her)gebruik door CoursSpots van een door Aanbieder aan het CourseSpots Platform toegevoegd werk inbreuk maakt op enig recht van een derde.

 

12. Prijzen / betalingen

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cursussen die vrijgesteld zijn van BTW.
 • Alle betalingen worden aan en via CourseSpots verricht. CourseSpots draagt er als tussenpersoon voor zorg dat de betalingen van een Boeker aan de Aanbieder – overeenkomstig met de voorwaarden van deze Serviceovereenkomst – worden verricht. Een op Gebruiker of Boeker rustende betalingsverplichting geldt niet als voldaan, indien Gebruiker of Boeker rechtstreeks aan de Aanbieder betaalt.
 • Indien CourseSpots, om welke reden dan ook, niet is overgegaan tot het aftrekken van de Service fee bij de betaling van een boeking, geldt dat CourseSpots de door Aanbieder verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Aanbieder in rekening zal brengen. Aanbieder zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van CourseSpots BV worden gebracht.
 • Wanneer Aanbieder tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Aanbieder in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Aanbieder is aan CourseSpots BV verschuldigd de kosten (waaronder kosten verschuldigd vanwege door een advocaat of gemachtigde verleende rechtsbijstand), zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Aanbieder aan CourseSpots BV verschuldigd is.
 • CourseSpots BV heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Aanbieder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

13. Overmacht

 • Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van CourseSpots BV liggen en bedrijfsrisico’s van CourseSpots BV, zoals maar niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van CourseSpots BV, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
 • Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan CourseSpots B.V. de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • CourseSpots BV behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die CourseSpots B.V. voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

 

14. Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Indien Aanbieder handelt in strijd met deze overeenkomst, heeft CourseSpots te allen tijde het recht het gebruiksrecht en alle andere rechten voortvloeiende uit de overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Na het einde van de overeenkomst, om wat voor reden dan ook, kan Aanbieder geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen.

 

15. Beëindiging dienstverlening

 • CourseSpots behoudt zich het recht voor CourseSpots of de dienstverlening daaromtrent geheel of ten dele stop te zetten of te wijzigen. Aanbieders kunnen aan de beschikbaarheid van de functionaliteiten die CourseSpots biedt bij het aangaan van deze Overeenkomst dan wel functionaliteiten of diensten die tijdens de loop van de Overeenkomst aan CourseSpots worden toegevoegd, geen rechten ontlenen.
 • CourseSpots behoudt zich het recht voor om een Aanbieder zonder opgaaf van reden de toegang tot CourseSpots te ontzeggen, dan wel (onderdelen van) CourseSpots waaronder de in de app ingevoerde gegevens, (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken of stop te zetten.

 

16. Klachten

 • Bij klachten over een cursist of de serviceverlening door CourseSpots kan je ons een mail sturen. Wij zullen binnen onze mogelijkheden er zo veel mogelijk aan doen om jouw klacht op te lossen en naar redelijkheid voor alle betrokken partijen te helpen om een oplossing te vinden.

 

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle door en middels CourseSpots met Gebruiker en tussen Gebruiker en Aanbieders gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht exclusief van toepassing.
 • Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag.
 • Wij zullen deze Serviceovereenkomst af en toe aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of nieuwe functionaliteiten of diensten toevoegen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
 • Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

 

Deze Serviceovereenkomst is gewijzigd op en geldig vanaf 31 december 2021.

 

CourseSpots BV

Stationsplein 45, A4.004

3013 AK Rotterdam